Everyday ONYX Vannas Scissors (ASE14003)

Everyday ONYX Vannas Scissors

Blades: 5mm

Tips: 0.5mm

Shape:: Straight

Add to Shortlist